ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทุกข์ระทม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทุกข์ระทม*, -ความทุกข์ระทม-

ความทุกข์ระทม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์ Ops. ความสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า
This is the end of a long darkness.ในตอนจบของความทุกข์ระทมที่ยาวนาน
Only out of the agony of those losses can a new resolution be born...เพียงแต่การออกจากความทุกข์ระทม จากความสูญเสียเหล่านี้ ทำให้เกิดการตัดสินใจใหม่ๆที่แน่วแน่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทุกข์ระทม
Back to top