ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทรุดโทรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทรุดโทรม*, -ความทรุดโทรม-

ความทรุดโทรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทรุดโทรม (n.) dilapidation See also: decay, decline Syn. ความชำรุด, ความชำรุดทรุดโทรม
English-Thai: HOPE Dictionary
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a tactile benefit... the way they feel in your hands, the wear and tear.มันมีประโยชน์ในด้านสัมผัส ความรู้สึกเวลาอยู่ในมือ ความทรุดโทรม รอยฉีกขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทรุดโทรม
Back to top