ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตระหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตระหนัก*, -ความตระหนัก-

ความตระหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตระหนัก (n.) awareness See also: realization, knowingness Syn. ความเข้าใจ, ความประจักษ์แจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
English-Thai: Nontri Dictionary
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
consciousness (n.) ความตระหนักรู้ Syn. awareness, cognizance
realization (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding, recognition
recognition (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, but you are aware that there is an invention called television,ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์,
If you could take your Memories, your consciousness,ถ้าคุณสามารถใช้หน่วยความจำของคุณ ความตระหนักรู้ของคุณ
But I'm content that the power that propels me does so with superior knowledgeแต่ในตัวพ่อเต็มไปด้วยแรงขับดันให้พุ่งไปข้างหน้า สุ่ความตระหนักรู้ที่ิยิ่งใหญ่กว่า
And I lost consciousness.และฉันสูญเสียความตระหนักรู้
We see that constantly in physics that we start out with something that looks complex and as we look at it's parts it's parts are simplier.เป็นความตระหนักในตนเอง และที่ความตระหนักใน ตนเองได้ถึงขั้นตอนนี้ ที่เราตัวในอนาคตของเรา ได้กลายเป็นพระเจ้า
I had no body awareness.ฉันมีความตระหนักในร่างกายไม่
And is this sense of self-awareness the same as the soul?และเป็นความรู้สึกของความตระหนัก ในตนเองนี้ เช่นเดียวกับจิตวิญญาณ?
You are aware that by detaining me without consent, you are in direct violation of statute twenty-seven-b-stroke-six.คุณมีความตระหนักว่าด้วยการรั้งฉัน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม, คุณจะอยู่ในการละเมิดโดยตรง ของพระราชบัญญัติยี่สิบเจ็ดขจังหวะหก
Or perhaps you were fully aware...หรือบางทีคุณอาจ มีความตระหนักอย่างเต็มที่ ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตระหนัก
Back to top