ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความด้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความด้อย*, -ความด้อย-

ความด้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความด้อย (n.) inferiority Ops. ความเด่น
English-Thai: HOPE Dictionary
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
English-Thai: Nontri Dictionary
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inferiority (n.) ความด้อย See also: ปมด้อย Syn. minority, unimportance, imperfection
unimportance (n.) ความด้อย See also: ปมด้อย Syn. minority, imperfection
second-rateness (n.) ความด้อยคุณภาพ
underdevelopment (n.) ความด้อยพัฒนา Syn. poverty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย
He runs an outreach program called libertad.เขาทำรายการเกี่ยวกับความด้อยโอกาส ชื่อว่า ลิเบอร์แทด
We learned that not only are we not alone but we are hopelessly, hilariously, outgunned.เราไม่ได้รู้แค่ว่า มีมนุษย์ต่างดาว แต่เราสิ้นหวังในความด้อยพลัง ไร้ทางสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความด้อย
Back to top