ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชื่นบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชื่นบาน*, -ความชื่นบาน-

ความชื่นบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not often one man gets to say that to another with such joy.มันไม่ค่อยจะบ่อยนักที่คนนึงจะบอก กับอีกคนด้วยความชื่นบานขนาดนั้น
Weeping may endure through the night.อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง.. แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชื่นบาน
Back to top