ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความจน*, -ความจน-

ความจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจน (n.) poverty See also: indigence Syn. ความอัตคัด, ความขาดแคลน Ops. ความร่ำรวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beggary (n.) ความจน See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง Syn. deprivation, need, indigence
poverty (n.) ความจน See also: ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง Syn. beggary, deprivation, need, indigence
poor-mouth (sl.) บ่นซ้ำซากเรื่องความจน / มีเงินน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# never hurt a fly. ## ความอดอยาก ความจน # # ไม่เคยทำให้ท้อ #
I'm reading the whole central core off-alignment. You don't have the necessary tools down there.ความจนตรอกไล่หลังเขามาแล้ว
Being poor is one of my dilemmas.ความจนน่ะ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นหนีเสือปะจรเข้
English factories make the cloth that makes our poverty.โรงงานอังกฤษทำผ้า ที่สร้างความจนให้เรา
So later he could come to us and pull us out of this poverty.และหลังจากนั้น เขาก็จะมาช่วยฉุดเราออกจากความจน
Nothing destroys spirit like poverty.ไม่มีอะไรทำร้ายจิตใจเราได้ เท่ากับความจนหรอก
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน
Who reek of desperation.ที่บ่งบอกความจนตรอกสุดๆ
And trust me, poverty isn't as glamorous as Charles Dickens made it look.และเชื่อฉันเถอะ ความจนมันไม่น่าพิศมัยหรอก เหมือนชาลส์ ดิกเกนทำให้มันเป็นเช่นนั้น
I'm sorry, I didn't get that message till it was over.ผมขอโทษ ผมไม่ได้ รับข้อความจนเรื่องจบลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความจน
Back to top