ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความจงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความจงใจ*, -ความจงใจ-

ความจงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจงใจ (n.) intention See also: deliberateness, purpose, premeditation Syn. ความตั้งใจ, เจตนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volitionสัญเจตนา, ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volitional-สัญเจตนา, -ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wilful (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
willfulness (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Almost nobody eats dolphin meat, but 23,000 are slaughtered every year, so that begs the question,เหตุผลที่คนเหล่านั้นไม่รู้เรื่องนี้ เพราะสื่อปกปิดเรื่องนี้ไว้ โดยระบบ โดยความจงใจที่จะปิดไว้
If it's 10 tons, that's no error. They've intentionally not used it.ถ้าเหลืออยู่สิบตันจริง คงไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาด แต่เป็นความจงใจของพวกเขาที่จะให้มีไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความจงใจ
Back to top