ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคับแคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคับแคบ*, -ความคับแคบ-

ความคับแคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคับแคบ (n.) narrowness See also: limitation Syn. ความจำกัด, ความแคบ
ความคับแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness Syn. ความใจแคบ
English-Thai: HOPE Dictionary
striction(สทริค'เชิน) n. การหด,การหดตัว,การหดแคบ,การจำกัด,การควบคุม,การทำให้คับแคบ,ความคับแคบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคับแคบ
Back to top