ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความครบถ้วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความครบถ้วน*, -ความครบถ้วน-

ความครบถ้วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความครบถ้วน (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความครบครัน, ความบริบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
completeness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. wholeness
entireness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. completeness, wholeness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The audience will love this marvellous performance.วงอนิมามีความครบถ้วน ผู้ชมจะรักการแสดงที่ล้ำเลิศของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความครบถ้วน
Back to top