ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความครบครัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความครบครัน*, -ความครบครัน-

ความครบครัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความครบครัน (n.) entirety See also: wholeness, completeness Syn. ความบริบูรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความครบครัน
Back to top