ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกว้างใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกว้างใหญ่*, -ความกว้างใหญ่-

ความกว้างใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกว้างใหญ่ (n.) largeness See also: wideness, extension, vastness Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmic(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
capaciousness (n.) ความกว้างใหญ่
roominess (n.) ความกว้างใหญ่ Syn. capaciousness
enormousness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. greatness, vastness Ops. tininess
greatness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness Ops. tininess
immensity (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, greatness, vastness Ops. tininess
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all an empty space with a few pinpricks of matter floating in a void like rocks adrift in the vastness of space.ที่ลอยอยู่ในโมฆะเช่นหินลอย ในความกว้างใหญ่ของพื้นที่ แต่วิธีการทำทิ่มขา ของเรื่องเหล่านี้
Because it takes light time to travel across the vastness of space, astronomers were always looking back in time, and, eventually, they run out of time.เพราะมันต้องใช้เวลาแสง เดินทางข้ามความกว้างใหญ่ของ อวกาศ นักดาราศาสตร์ได้รับมักจะมอง ย้อนกลับไปในเวลา
Certainly the house would have to be rebuilt from scratch, but in terms of sheer acreage, it can't be beat.แน่นอนว่าบ้านสร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในเชิงของพื้นที่ความกว้างใหญ๋ มันไม่มีใครเทียบได้
Yet... their numbers are vast, as vast as their desire to see freedom crushed beneath heel.ยัง ... ตัวเลขของพวกเขามีความกว้างใหญ่ เป็นใหญ่เป็นความปรารถนาของพวกเขา เพื่อดูเสรีภาพ
Seven billion people on a tiny planet suspended in the vastness of space all alone.คนเจ็ดพันล้านคน บนโลกใบเล็ก... ...ลอยอยู่ในความกว้างใหญ่ ... ของอวกาศ
"Every man is a piece of the continent, a part of the main ""มนุษย์ทุกคนเป็นเสี้ยวหนึ่ง บนโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ เป็นแค่ทางผ่านของความกว้างใหญ่นี้
In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.ในความสับสนของเรา ในทุกความกว้างใหญ่นี้ มีคำใบ้ไม่มีความช่วย เหลือที่จะมาจากที่อื่น
But when you have access to the vastness of space, you realize there's only one resource worth fighting over... even killing for... more time.แต่เมื่อคุณมีการเข้าถึง ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ คุณรู้มีเพียง ทรัพยากรต่อสู้ที่คุ้มค่ากว่า... แม้กระทั่งฆ่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกว้างใหญ่
Back to top