ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คล่องๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คล่องๆ*, -คล่องๆ-

คล่องๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่องๆ (adv.) easily See also: without effort, with ease, effortlessly Syn. ง่ายดาย, สะดวกๆ, ง่ายๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คล่องๆ
Back to top