ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลาดแคล้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลาดแคล้ว*, -คลาดแคล้ว-

คลาดแคล้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาดแคล้ว (v.) elude (dangers) See also: head off, escape, turn danger into safety Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลาดแคล้ว
Back to top