ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนโง่เขลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนโง่เขลา*, -คนโง่เขลา-

คนโง่เขลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนโง่เขลา (n.) fool See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt Syn. คนเขลา Ops. คนฉลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not look at me as a foolish person.อย่ามองข้าเหมือนคนโง่เขลา
* Only the fools know what it means *ซึ่งมีเพียงคนโง่เขลาเท่านั้นที่เข้าใจ.
Looks like Brooklyn fools rush in."ดูเหมือนตอนนี้คนโง่เขลาแห่งบลูคลินจะทำแต้มได้แล้วล่ะ
He's surrounded by fools and fanatics, but he trusts you, Davos.เขาถูกห้อมล้อมไปด้วย คนโง่เขลาและพวกคลั่งศาสนา แต่เขาไว้ใจท่าน ดาวอส
I beg the court my client's nothing but a poor simple-minded fool.ขออภัยครับศาล ลูกความผมเป็นคนโง่เขลาที่น่าสงสาร
♪ all you clowns#คนโง่เขลาเหล่านั้น#
♪ And here's to the fools ♪ ♪ Who dream ♪ฉันร้องแด่คนโง่เขลาเฝ้าฝัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนโง่เขลา
Back to top