ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเซอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเซอ*, -คนเซอ-

คนเซอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเซอ (n.) fool See also: simpleton, dunce Syn. คนโง่ Ops. คนฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess we surprised everybody.ฉันว่างานนี้ เราทำให้ทุกคนเซอร์ไพรซ์กันหมดเลยน๊ะ
Same as the rest of the Serbian wankers that we slotted back in '99.เป็นพวกสงบของคนเซอร์เบี้ยนน่ารักเกียจ_BAR_ ที่ย้อนไปในยุค 99
Rough-looking boy, beat-up jeans and messy hair.เป็นคนเซอร์ ๆ ใสยีนเก่า ๆ ผมกระเซิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเซอ
Back to top