ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนอ่อนหัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนอ่อนหัด*, -คนอ่อนหัด-

คนอ่อนหัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนอ่อนหัด (n.) greenhorn Syn. ไก่อ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
colt(โคลทฺ) n. ลูกม้าตัวผู้,คนอ่อนหัด,เด็กหนุ่ม
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
English-Thai: Nontri Dictionary
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
greenhorn (n.) คนอ่อนหัด See also: คนด้อยประสบการณ์ Syn. apprentice, beginner Ops. expert
tenderfoot (n.) คนอ่อนหัด See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่ Syn. beginner, freshman, inexperienced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I have the intense pleasure of observing it so closely. Ah. Now, there's a fool, to go to it with a professional.ตอนฉันเข้ามาดูใกล้ๆ แบบนี้เนี่ยนะ คนอ่อนหัดต่อยกับมืออาชีพ
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนอ่อนหัด
Back to top