ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรุ่นต่อไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรุ่นต่อไป*, -คนรุ่นต่อไป-

คนรุ่นต่อไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นต่อไป (n.) next generation See also: posterity, descendant Syn. คนรุ่นหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป
Out here, nothing's more important than what you pass on to the next generation.ลึกไปกลางประเทศ ไม่มีอะไรสำคัญเท่า สิ่งที่คุณส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป
Today we unveil the portrait that will serve as a remembrance for all of the good that you've done for generations to come.ที่เรามาวันนี้ เพื่อจะเอาผุ้าคลุมออก เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ระลึง
And it's just gonna get worse for the next generation, as they extend the capabilities of this sort of architecture of oppression.และมันจะเลวร้ายลงสำหรับคนรุ่นต่อไป เมื่อพวกเขาขยายศักยภาพ การสร้างเครื่องมือกดขี่
It's time to make way for the next generation.ถึงเวลาหลีกทางให้คนรุ่นต่อไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรุ่นต่อไป
Back to top