ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนยากจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนยากจน*, -คนยากจน-

คนยากจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนยากจน (n.) the poor Syn. คนจน, คนยากคนจน Ops. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, เศรษฐี, คนรวย
English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
down-and-out (idm.) คนยากจน
workhouse (n.) สถานฝึกอาชีพสำหรับคนยากจน Syn. poorhouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That "poor guy" tried to sell me a dozen lobsters, said they were fresh out of the ocean.นั่น คนยากจน พยายาม ขายผมโหลกุ้งก้ามกราม กล่าวว่าพวกเขาสดจากมหาสมุทร. ผมตัดเป็นพวกเขา
Maybe he was poor like we are, and he would understand.บางทีเขาอาจจะเป็นคนยากจน เหมือนที่เรามี และเขาจะเข้าใจ
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม
Yeah, well, enough about the poor, unfortunate Mr. Floyd.ใช่ดีพอเกี่ยวกับคนยากจนที่โชคร้ายนายฟลอยด์
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน!
Our own Congressman, the poor man's best friend,สมาชิกรัฐสภาของพวกเรา เพื่อนที่ดีทีสุดของคนยากจน
You kids are gonna put me in the poorhouse.เด็กอย่างเธอจะทำให้ฉัน -ต้องไปอยู่สถานสงเคราะห็คนยากจน
You must help those in poverty.เธอต้องช่วยเหลือคนยากจน.
He fight bad guys and helps the poor.เขาต่อสู้กับพวกคนเลวและช่วยคนยากจน
"Care for children, sick and poor Grant them, Lord, Thy blessing moreขอท่านได้โปรดภาวนา เพื่อเด็ก คนป่วย\ และคนยากจนทั้งหลาย
Has every poor man become a terrorist, like you?แล้วคนยากจนทุกคน ต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้าย เหมือนแกหมดเลยรึปล่าว?
But what about those poor peopleแต่สิ่งที่เกี่ยวกับบรรดาคนยากจน
Why don't you help out the needy, man?ทำไมคุณไม่ช่วยเหลือ คนยากจนหน่อยล่ะ
The goods you have stolen will be distributed to the poor common people.สินค้าท่านที่ถูกขโมยจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน
They were giving out money, so poor people could buy rice.กับพวกคนยากจนไว้ซื้อข้าว
She's a woman of strong will and as such, she's currently in London tending to the poor bastards dying of the pestilence.เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง และตามนั้น เธอปลักหลักในลอนดอน คอยดูแลคนยากจนคนจน ที่กำลังจะตายจากโรคระบาด
I had not reason to talk with him, since he's at school on a scholarship for needy people.ฉันไม่มีเหตุผลที่จะพูดกับเขา เพราะเขาได้ทุนสำหรับคนยากจน
I have been a rich man and I have been a poor man.ฉันได้รับเป็นคนร่ำรวยและฉัน ได้รับเป็นคนยากจน
Can you not even try to do so, if you would defend this poor man?คุณไม่ได้พยายามที่จะทำเช่นนั้น ถ้าคุณจะปกป้องคนยากจนนี้หรือไม่?
They thought that if they can help the city's least fortunate, it would show there was hope for everyone.พวกท่านเชื่อว่าจะช่วยคนยากจนในเมืองได้ เพื่อเป็นการแสดงว่า ยังมีความหวังสำหรับทุกคน
They will be blaming immigrants and poor people.พวกเขาจะได้รับโทษอพยพ และคนยากจน
They pay poor men to do it for them.พวกเขาจ้างคนยากจนให้ทำแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนยากจน
Back to top