ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนมีเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนมีเงิน*, -คนมีเงิน-

คนมีเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมีเงิน (n.) the rich See also: wealthy people Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมีสตางค์, เศรษฐี Ops. คนจน
English-Thai: HOPE Dictionary
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย
plutocrat(พลู'ทะแครท) n. คนมีเงินที่มีอำ-นาจปกครอง,ผู้ปกครองด้วยอำนาจเงิน, See also: plutocratic adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plutocracy (n.) การปกครองโดยคนมีเงิน See also: สังคมที่ปกครองโดยคนมั่งคั่ง Syn. aristocracy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy certainly doesn't belong to the eliteหมอนี้อาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวคนมีเงิน
FOR ONE OF YOUR ANTICAPITALIST RANTS.YES, IT IS.- แบบคนที่แอนตี็พวกคนมีเงินใช่มั้ย - ใช่สิ
People make fun of me because I'm on scholarship... not that it's any of their business.ทุกคนเห็นเป็นเรื่องสนุก เพราะฉันเป็นนักเรียนทุน ต่างจากพวกเขาที่เป็นลูกคนมีเงิน
By King's order, we arrest all those committing adultery in temples and their rich families get them outพวกเราทำตามพระราชโองการ ให้จับพวกเจ้าทั้งหมด เพราะทำผิดประเวณีในเขตวัด คนมีเงินก็ประกันตัวเองออกไปได้
What I don't understand is, big-time money guys like this always get a house arrest.สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือ... ส่วนใหญ่คนมีเงินแบบนี้ จะถูกจับควบคุมตัวอยู่ที่บ้าน
Life is really easy for the rich.สำหรับคนมีเงิน อะไรก็ง่ายไปซะหมด
By law, they don't hit people that have money.ทางกฎหมาย ห้ามทำร้ายพวกคนมีเงิน
You know what I'm saying. Winger's a man of means.เธอก็รู้ว่าฉันกำลังพูดเรื่องอะไร วิงเกอร์เขามันคนมีเงิน
These guys hunt in target-rich environments.พวกมันเลือกเป้าหมายที่อยู่ในย่านคนมีเงิน.
He does the eyeballin', you the billfold? Is that it?ไม่เอาหน่า คนมีเงินมันเชื่อถือได้ทั้งนั้นแหละ
Just people who got money and people who ain't.มีแต่คนมีเงินกับคนไม่มีเงิน
I mean to do business with them that has.หมายถึงเราจะทำธุรกิจกับคนมีเงิน
Because I'm the face that he knows, and she's the bank.เพราะเค้าเคยเจอชั้น และเธอก็เป็นคนมีเงิน
I take it he has a lot of money.เข้าใจล่ะ เขาเป็นคนมีเงินมาก
She was pretty And looked rich.เธอหน้าตาดี ดูเหมือนคนมีเงิน
According to his accounts, Chapple's not rich.จากการตรวจสอบ ชาเปลไม่ใช่คนมีเงินมากมาย
A suffocating Chabeol household, pretentious parties...ครอบครัวคนมีเงินล้นฟ้าที่น่าอึดอัด งานปาร์ตี้อวดร่ำอวดรวย...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนมีเงิน
Back to top