ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนมาใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนมาใหม่*, -คนมาใหม่-

คนมาใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมาใหม่ (n.) new-comer See also: newly-arrived person Ops. ผู้อยู่เก่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fledgeling (n.) คนมาใหม่ See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง Syn. neophyte, starter
newcomer (n.) คนมาใหม่ See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง Syn. fledgeling, neophyte, starter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
New guy gets the dirty work.คนมาใหม่ต้องทำงานสกปรก
It took a man of his charisma and passion to achieve that.คนมาใหม่ต้องเป็นคนที่มี คุณลักษณะผู้นำอย่างสูงส่ง และต้องมีความปรารถนา บรรลุข้อตกลงนี้ด้วย
I like to rattle the newbies.ผมชอบแกล้งคนมาใหม่ทุกคนน่ะแหละ
What are they gonna do, kill a newcomer to get extra credit?พวกนั้นจะทำอะไรฆ่าคนมาใหม่ เพื่อให้ได้เครดิตพิเศษ?
I'd fire them all,Hire 40 new Fellowship applicants,Start the game All over again.ผมก็จะไล่พวกเค้าออกให้หมดแล้ว จ้างคนมาใหม่ 40 คนแล้วเริ่มเกมส์ใหม่
After a meeting, they invite the new people to come down and pick up a white chip.ทุกครั้งหลังจากมีตติ้ง เขาจะให้คนมาใหม่ หยิบชิพสีขาว
Phil,your girlfriend's coming in again to look at more mug books,so... hi there,deb.นายจะรู้อะไร นายก็แค่คนมาใหม่
This ain't Branson, Missouri, know what I'm talking about?เวนโก้ ไอ้คนมาใหม่มันพูดภาษาสเปนไม่ได้
I need to know what you've heard about the new guy Elias.ฉันอยากรู้ว่าคุณเคยได้ยิน เกี่ยวกับคนมาใหม่ชื่อ อิไลอัส บ้างมั้ย
We brought in three new people yesterday.เราพาคนมาใหม่ 3 คนเมื่อวาน
Three just entered the side of the house.มีคนมาใหม่อีก3คน พึ่งเข้าไปในบ้าน
And as for the new faces, uh...และสำหรับคนมาใหม่ อ่า
There's someone new in town--a woman.มีคนมาใหม่ในเมืองนี้ ผู้หญิง
They bring in new ones every night like clockwork.พวกเขานำคนมาใหม่ทุกคืน เหมือนเครื่องจักร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนมาใหม่
Back to top