ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนต่างถิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนต่างถิ่น*, -คนต่างถิ่น-

คนต่างถิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนต่างถิ่น (n.) stranger See also: foreigner, outsider, newcomer
English-Thai: Nontri Dictionary
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The few foreigners who have tried never came back. So, good luck.คนต่างถิ่นที่มาลองไม่เคยมีใคร รอดกลับมาสักคน โชคดีละกัน
..in a foreign land countrymen are so cut off from each other....คนต่างถิ่นเลิกงานแล้วต่างคนก็แยกย้าย...
You know, Outlander... we trade in every direction for a thousand miles.เจ้ารู้มั้ย คนต่างถิ่น.. เราค้าขายในทุก ๆ ทิศ ไปเป็น พัน ๆ ไมล์
Wulfric, you take the Outlander.วูลฟริค เจ้าไปกับคนต่างถิ่น
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น
You have a job to do... far from home, in a strange city, filled with strange people, and strange noodles, facing horrible danger from which you might never return!เจ้ามีงานที่จะต้องทำ ไกลจากบ้าน เมืองต่างถิ่น เต็มไปคนต่างถิ่น และก๋วยเตี๋ยวต่างถิ่น เผชิญกับอันตรายสุดสยอง ที่เจ้าอาจไม่ได้กลับมา
Oh, my name is quite long and quite impossible for foreigners to pronounce.โอ้ ชื่อข้าค่อนข้างยาว และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนต่างถิ่นจะออกเสียงถูก
Cell 4-- that's mine, gringo.ห้องขัง 4 นั่นของฉันเองน่ะ นายคนต่างถิ่น
I heard there's out-of-towners from Des Moines coming in, and they had above-average rainfall this year.ผมได้ข่าวว่ามีคนต่างถิ่นจากเดอ มอยส์มาด้วย และพวกเขามีปริมาณฝนมากกว่าปกติในปีนี้
They can tell you're an outsider.พวกเขารู้ว่าคุรเป็นคนต่างถิ่น
I'm guessing the Bittakers have very little tolerance for outsiders.ผมเดาว่าบิตเทเกอร์ เป็นพวกที่มีความอดทนต่ำมากๆ กับคนต่างถิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนต่างถิ่น
Back to top