ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คงเส้นคงวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คงเส้นคงวา*, -คงเส้นคงวา-

คงเส้นคงวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงเส้นคงวา (v.) be stable See also: be constant, be consistent, be steady Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
คงเส้นคงวา (adv.) constantly See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
คงเส้นคงวา (adv.) consistently See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
English-Thai: Nontri Dictionary
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consistantคงเส้นคงวา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's good to be consistent.คงเส้นคงวาแบบนี้ก็ดีออกนะ
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา"
We fought about it constantly.เราต่อสู้กับมันอย่างคงเส้นคงวา
We just have to be consistent about it.เราก็แค่ทำให้มันคงเส้นคงวา
That's why I'm a better person than you. I'm always consistent.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงดีกว่าเธอ เพราะฉันเป็นคนคงเส้นคงวาเสมอ
You're out of shape, you're constantly late, and when you're not too busy texting, you're complaining about the choreography you're too lazy to learn.พวกเธอไม่ทำตามกฏ มาสายแบบคงเส้นคงวา และตอนที่พวกเธอไม่ได้ยุ่งกับการส่งข้อความเกินไป พวกเธอก็เอาแต่บ่น
I am hoping that the miraculous life growing inside of me can soak up some of your constantly annoying, though admittedly laudable, optimism and decency.ฉันหวังว่าชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตในร่างฉัน จะซึมซับความน่ารำคาญอย่างคงเส้นคงวาบางส่วนของพวกเธอ ซึ่งน่ายกย่อง มองโลกในแง่ดี และสุภาพในขณะเดียวกัน
So they need to see that the person responsible for their lives is consistent and dependable.ดังนั้นพวกเขาต้องการเห็น ว่าคนที่รับผิดชอบชีวิตพวกเขา เป็นคนคงเส้นคงวาและเป็นที่พึ่งได้
Spotlight's shining pretty bright on you now, what with being so inconsistent in attending Jake's evaluations while he's been here.ตอนนี้คุณตกเป็นเป้าสายตา ของทุกคนเต็มที่ ในการที่ไม่คงเส้นคงวา ในการเข้าร่วมการประเมินผลของเจค ในขณะที่เขาอยู่ที่นี่
You know, of all my other clients with your disorder, you've been the most consistent at your job.ในบรรดาคนไข้ของหมอที่มือาการแบบคุณ คุณเป็นคนที่ทำงานคงเส้นคงวาที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คงเส้นคงวา
Back to top