ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อพิสูจน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อพิสูจน์*, -ข้อพิสูจน์-

ข้อพิสูจน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อพิสูจน์ (n.) proof See also: evidence, substantiation, testimony Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
English-Thai: Nontri Dictionary
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
argument (n.) ข้อพิสูจน์ See also: ข้อเท็จจริง
testament (n.) ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง Syn. evidence, proof, testimonial
theorem (n.) ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ Syn. thesis, assumption, doctrine, hypothesis
doubting Thomas (idm.) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Proof, proof, proof.ข้อพิสูจน์... ข้อพิสูจน์... .
O/~ any proof o/~ o/~ Where's the deception?ข้อพิสูจน์... หลอกลวงที่ไหนกัน
My proof works.ข้อพิสูจน์ของผม มันใช้ได้
What kind of research?ข้อพิสูจน์ชนิดไหนกัน?
All the proof that I needed were the ratty hand-me-downs that I had as a kid.ข้อพิสูจน์ที่ผมต้องการ คือไอ้พวกของมือสอง ที่ผมได้ตอนเป็นเด็ก
Proof of Jesus' mortality can bring an end to all that suffering..ข้อพิสูจน์ที่ว่า องค์เยซูเป็นมนุษย์นั้นจะดับทุกข์ทั้งมวลได้
BUT HE MISSES YOU. AND YOU'VE GOTTEN WHAT EXACTLY FROM ALL THIS?ข้อพิสูจน์ว่ายังมีไอบ้าข้างนอกอีกคนนึงที่ป่วยเหมือนแก
Proof that james doakesข้อพิสูจน์ว่าเจมส์ โดคส์
Proof of the research that was going on down here.ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับการวิจัย นั้นมันสิ่งที่ทำให้ฉันต้องมาที่นี้
The only proof lechero's got is that your man went down that staircase, right?ข้อพิสูจน์เดียวที่เลเชอโร่มี คือเพื่อนแกอยู่ตรงบันได ใช่มั้ย?
It's proof. "O, Z." Oz.มันเป็นข้อพิสูจน์ไงคะ "ออ-ซ" ออซ
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต
And to prove it ...และนี่คือข้อพิสูจน์...
That's pretty flimsy evidence.นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดี
If you've any proof, out with itถ้ามีข้อพิสูจน์ เอาออกมา
And we finally have the proof.และสุดท้ายเราก็ได้ข้อพิสูจน์
If you want proof why you belong in Gryffindor then I suggest you look more closely at this.ถ้าอยากได้ข้อพิสูจน์ว่า สมควรเป็นกริฟฟินดอร์ ฉันขอแนะนำให้เธอดูสิ่งนี้ใกล้ ๆ
They don't need evidential proof.โดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ใดๆ
My voice is the only proof that you will have of the truth of any of this.เสียงฉันเป็นข้อพิสูจน์เดียวว่าทั้งหมดที่พูดมาเป็นเรื่องจริง
I have proof. She's been trying to communicate ever since the moment of her death.ผมมีข้อพิสูจน์ เธอพยายามจะติดต่อ ตั้งแต่นั้นหลังเธอตาย
Behavior modification evident.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นข้อพิสูจน์
The guys I started with are a testament to that.กลุ่มแรกที่ร่วมฝูงกับฉัน เป็นข้อพิสูจน์ได้ดี
That was added to my testimony.มันถูกเพิ่มเข้าไปในข้อพิสูจน์ของผม
However, no one could prove anything, of course,แต่ไม่มีใครพยายาม หาข้อพิสูจน์
SO IN 24 HOURS, WE WILL HAVE CONCLUSIVE PROOFในอีก 24 ชั่วโมง เราจะได้ข้อพิสูจน์แล้ว
±¾×ÖÄ"½ö¹©Ñ§Ï°½"Á÷£¬ÑϽûÓÃÓÚÉÌÒµÓÃ; Ç°ÇéÌáÒª AND ?ความเดิมตอนที่แล้วของ Ugly betty ภายใน 24 ชั่วโมงเราก็จะได้ข้อพิสูจน์
You have no prove, no one would believe you.เธอไม่มีข้อพิสูจน์ ไม่มีใครจะเชื่อเธอ
If he solves the case, we cure the girl.และเป็นข้อพิสูจน์ว่า เค้าไม่จำเป็นต้องมีทีม
That's the proof that you're dad and sonนั่นแหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณคือพ่อลูกกัน
We won't know that until the Ritalin helps this concentration problem.เรายังไม่รู้จนกว่าจะได้ยาริตาลิน มาเป็นข้อพิสูจน์อาการนี้
I'd lie awake at night thinking that my head was gonna explode.ใช่ ผมเป็นข้อพิสูจน์
I don't know.เราได้สิ่งที่เราต้องการ, เท็ด เรามีข้อพิสูจน์
If only I had a lead...ฉันต้องหาข้อพิสูจน์...
This diary is proof.บันทึกนี่เป็นข้อพิสูจน์ .
Though he had no proof, Mathayus knew in his heart who had done this to his father.ถึงแม้จะไม่มีข้อพิสูจน์ มัซทายอัสก็รู้ว่า ใครเป็นคนทำ
Yeah, Bryce must've made a very convincing argument for you to dump me and then hop right into his bed.ใช่, ไบร์ซมีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดมาก
We'll need proof.เราจำ็เป็นต้องมีข้อพิสูจน์
I had overwhelming evidence that you were a traitor.ชั้นมีข้อพิสูจน์มากมายเหลือเกินว่าคุณน่ะหักหลัง
Your evidence was wrong.งั้นข้อพิสูจน์ของคุณก็ผิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อพิสูจน์
Back to top