ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อความสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อความสำคัญ*, -ข้อความสำคัญ-

ข้อความสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อความสำคัญ (n.) point See also: issue, keystone, gist, aspect Syn. เรื่อง, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
English-Thai: Nontri Dictionary
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The essential message of life has been copied and recopied for more than 3 billion years.ข้อความสำคัญของชีวิต ได้ถูกคัดลอกและคัดลอก เกินกว่า 3 พันล้านปี
So the material will be where you asked by 5:00 p.M.ข้อความสำคัญจะส่งไปตามที่คุณขอ ตอนห้าโมงเย็น
Yes, is that an important message to you, Bill?ครับ นั่นเป็นข้อความสำคัญ ของคุณรึเปล่าบิล?
What was so important on that paper?บนกระดาษนั่นมีข้อความสำคัญอะไร
The ballad I've selected has an important message that I'm anxious for you to hear.เพลงที่หนูเลือก มีข้อความสำคัญ ที่อยากให้คุณได้ฟัง
I have important information for the council.ข้ามีข้อความสำคัญที่จะบอกคณะมนตรี
There's an important message for you.มีข้อความสำคัญมาถึงคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อความสำคัญ
Back to top