ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขู่เข็ญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขู่เข็ญ*, -ขู่เข็ญ-

ขู่เข็ญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู่เข็ญ (v.) coerce See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
third-degreevt. ทำให้อยู่ในอันดับสาม,ใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญหรือเคร่งครัด
threat(เธรท) n. การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย,ลางเตือนภัย,อาการน่ากลัว. vt.,vi.,คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatful adj. threatfully adv., Syn. danger,menace
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.
wring(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คั้น,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ
wringer(ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด
English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
threatขู่, การข่มขู่, การขู่เข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ramp (vt.) ขู่เข็ญ See also: คุกคาม Syn. threaten
lean on (phrv.) ขู่เข็ญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บังคับ, ข่มขู่
extort (vt.) ขู่เข็ญ (ให้ได้มา) See also: บังคับ, ข่มขู่ (ให้ได้มา)
browbeat into (phrv.) ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง) See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)
third degree (n.) การใช้วิธีสอบสวนอย่างขู่เข็ญหรือเคร่งครัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coerced or not, they believe her.ขู่เข็ญหรือไม่ พวกนั้นก็เชื่อเธอ
Threatening the brother of the guy who's supposed to get you out of here might not be the smartest move.การขู่เข็ญพี่ชายของคนที่จะพาแกออกไปจากที่นี่ ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักหรอก
Threatened... with deportation.ถูกขู่เข็ญ... และถูกเนรเทศ
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย
I'm not trained in coercive techniques.ผมไม่ได้ฝึกเทคนิคการบังคับขู่เข็ญมา
He puts the squeeze on her, she kills him and Casanova gardener boy helps out.กับพ่อหนุ่มทำสวน แล้วเขาก็ไปบีบขู่เข็ญเธอ เธอจึงฆ่าเขา และพ่อคาสโนวา ทำสวนนั่นแจมด้วย
Did Kurt threaten to tell your husband or blackmail you?แล้วเคิร์ดไม่ขู่เข็ญคุณรึ ว่าจะไปบอกสามีคุณ หรือหักหลังคุณบ้างรึ?
I wouldn't have to bully him if he would man up for once.ฉันไม่ต้องมาคอยขู่เข็ญเขาแบบนี้หรอกถ้าเขาแมนพอซักครั้ง
Subtle methods of coercion are usedวิธีการบังคับขู่เข็ญนั้นเอาไว้ใช้
You know, Sara, that's called extortion.รู้มั้ย ซาร่า นั่นเรียกว่าการขู่เข็ญ
Was threatening you or blackmailing you?คุกคามหรือขู่เข็ญคุณล่ะ
But there's nothing that 'A' would threaten me with that would make me do that to you.แต่ว่าไม่มีทางจะมาบังคับขู่เข็ญให้ฉันทรยศหักหลังเธอได้
I have a role to play, and I play it damn well, and I'm sorry if that threatens you.ผมมีบทบาทที่ต้องแสดง และผมก็ทำมันได้ดีด้วย และผมก็ขอโทษ ถ้านั่นมันขู่เข็ญคุณ
It doesn't threaten me.มันไม่ได้ขู่เข็ญฉันนะ
She's been here for 5 minutes, don't torture the girl yet.อย่าไปขู่เข็ญเธอนักเลย เราคุยกันอยู่นะ เฟย์
I don't know who you are, but you're threatening a captain.ฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใคร แต่แกกำลังขู่เข็ญคนระดับผู้กอง
If it's not like that, it will be as if I received threats of getting dismissed.ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้น มันก็เหมือนกับว่าฉันได้รับการขู่เข็ญให้ลาออก
To describe the use of force, coercion, or psychological pressure exerted on a client in the commission of a crime.เพื่ออธิบายการใช้กำลัง การบังคับขู่เข็ญหรือการกดดันทางจิตใจ ความพยายามให้กับลูกความ คือค่านายหน้าของการทำผิดบาป
Threatening a police officer is against the law, Mr. Snow.การขู่เข็ญเจ้าหน้าที่ตำรวจ มันผิดกฏหมายนะ คุณสโนว์
Kono, they've made several threatening videos like this, all targeting Brandon Koruba.วิดีโอขู่เข็ญหลายครั้ง พุ่งเป้าไปที่แบรนดอน โคลูบา
The two of you are extorting money from West Pacific Glass.คุณทั้ง 2 คนขู่เข็ญเอาเงิน จากบริษัท West Pacific Glass
I am sick as fuck of you bloodsuckers brain-raping me against my will.ฉันป่วยแทบบ้าเพราะแก ไอ้ตัวดูดเลือด บังคับขู่เข็ญฉัน
I didn't have to make the usual threats.ฉันไม่เห็นจะต้องขู่เข็ญอะไรเลย
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล
In fact, not a week goes by that I don't receive a letter from him threatening me and demanding I declare her cured so she might be remanded into his custody.ทุกสัปดาห์ ผมจะได้รับจดหมายจากเขา ทั้งขู่เข็ญและเรียกร้องผม... ให้วินิจฉัยว่าเธอหายแล้ว เธอจะได้กลับไปอยู่กับเขา
For conspiracy to commit murder, coercionข้อหาสมคบคิด มอบหมายฆาตกร บังคับขู่เข็ญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขู่เข็ญ
Back to top