ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้สงสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้สงสัย*, -ขี้สงสัย-

ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้สงสัย (adj.) suspicious See also: dubious, doubtful, skeptical
English-Thai: HOPE Dictionary
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
skepsis(สเคพ'ซิส) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย,ความสงสัยทางศาสนา., Syn. scepsis
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
English-Thai: Nontri Dictionary
sceptic(n) คนขี้สงสัย,คนช่างระแวง
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good bye! Well, now. How about that, Mr. doubting mustafa?เอาล่ะ ทีนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ท่านมุสตาฟาขี้สงสัย
Now, anybody gets curious, the FBI, the IRS, whatever, it's gonna lead to somebody.ตอนนี้ทุกคนได้รับขี้สงสัย, เอฟบีไอกรมสรรพากรใด มันจะนำไปสู่​​การมีใครบางคน
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโสด
Men always seem to wonder.ผู้ชายมักทำตัวขี้สงสัย
Number one, the so-caIIed skeptics will sometimes say,ประการแรก พวกประเภทขี้สงสัยอาจจะบอกว่า
The so-caIIed skeptics look at this and they say,พวกขี้สงสัยมองดูสิ่งนี้แล้วจะบอกว่า
You are truly a wonder.เจ้านี่ขี้สงสัยจริงๆ
Aren't you the curious one?นายนี่มันขี้สงสัยจริงๆ
Are you suddenly a doubter?จู่ๆนายก็กลายเป็นคนขี้สงสัยรึไง
Women are more curious about who their ex will date next.ผู้หญิงยิ่งขี้สงสัยเรื่องที่แฟนเก่าของพวกเขาจะคบใครต่อไป
Don't patronize me, doubter!อย่ามาวางตัวเหนือข้าเจ้าคนขี้สงสัย!
I gotta see this for myself. I'm dubious. It's another nice word.ขอเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกัน ฉันขี้สงสัยน่ะ
Scott, because I really do love those adorable brown eyes, but I don't know if you're a klepto, if you're curious, or--or if you're just stupid.สก็อต เพราะฉันชอบตาสีน้ำตาลสุดน่ารักของเธอจริงๆ แต่ฉันก็ไม่รู้ เธออาจจะชอบหยิบฉวย หรือเธออาจขี้สงสัย หรือ...
Some of my more skeptical friends refuse to believe your children even exist.เพื่อนๆขี้สงสัย ของข้าบางคน ปฏิเสธที่จะเชื่อว่า ลูกๆของท่าน มีตัวตนด้วยซ้ำ
Is that unusual for him, being curious and precocious?นั่นไม่ใช่ปรกติวิสัยของเขาเหรอ ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็น มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
"And everyday, I, a curious boy,"และทุกวัน ผม เด็กชายขี้สงสัย"
I'm not a suspicious person by nature, but I'm assuming there's a reason you don't want me to know Eddie's old pack number.ปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนขี้สงสัย แต่ผมเดาว่า มันคงมีเหตุผล ที่คุณไม่อยากให้ผมรู้เบอร์หมู่เก่าของเอ็ดดี้
Curiosity kills cats, Mr. Reese.ความขี้สงสัยทำให้แมวตายนะ คุณรีส
Now, if you're a skeptic, you'd call that a coincidence.เอาล่ะ ถ้าคุณแค่ขี้สงสัย คุณอาจจะ เรียกมันว่าเหตุบังเอิญ
No, but being your curious little sister does.เปล่า ฉันทำเพราะฉันเป็นน้องสาวขี้สงสัยต่างหาก
I'm just saying it's quite common in these types of movies for an unsuspecting character to wander off and vanish.ฉันแค่บอกว่ามันเหมือนกับหนังที่เราดู จะมีตัวละครนึงที่ขี้สงสัยแล้วเดินดูรอบๆ แล้วจู่ๆก็หายไปในอากาศ
She's a curious one. Come on.เธอเป็นพวกขี้สงสัยนะ มานี่เถอะ
Ah. A skeptic. I should have known.อ้า พวกขี้สงสัย ผมน่าจะรู้อยู่ก่อน
They would take care of the rest, but I've always been the curious type.พวกเขาจะจัดการ กับที่เหลือเอง แต่ว่าผมดันเป็นคนประเภท ที่ขี้สงสัยอยู่เสมอ
He would keep his work a secret, but I was such a curious kid.เขาเก็บงานเป็นความสับ แต่ฉันมันเด็กขี้สงสัย
Thierry, I'm with a couple of nervous gentlemen.ตอนนี้ฉันอยู่กับ คนขี้สงสัยสองคนน่ะสิ
Despite his depression, he remained as passionately curious as ever.แม้จะมีภาวะซึมเศร้าของเขา เขายังคงเป็นขี้สงสัยจู๋จี๋เช่นเคย
If I were a suspicious man, I would say you put something in my drink.ถ้าผมเป็นคนขี้สงสัย ผมคงคิดว่าคุณคงใส่ยาในเครื่องดืม
Dr. Thompkins is suspicious.คุณหมอทอมป์กินส์ขี้สงสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้สงสัย
Back to top