ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดเกลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดเกลา*, -ขัดเกลา-

ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเกลา (v.) discipline See also: train Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
retouch(รีทัชฺ') vi.,n. (การ,ส่วนที่) ตกแต่ง,เสริมแต่ง,ขัดเกลา,ใช้สีเสริมแต่ง,ภาพเสริมแต่ง, See also: retouchable adj. retoucher n.
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
English-Thai: Nontri Dictionary
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
retouch(vt) ขัดเกลา,ตกแต่งใหม่,เสริมแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
polish (vt.) ขัดเกลา See also: เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย Syn. refine
cosmopolitan (adj.) ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
polish (n.) การขัดเกลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just shifted away the rough edges.เราก็แค่ขัดเกลานายนิดหน่อยเท่านั้น
We look to Suzuran to give us the knowledge and purity of mind... to shape us into responsible members of society.พวกเราหวังว่า... โรงเรียนจะให้ความรู้.. และขัดเกลา
But I've been roughed up by Japan's tough societyแต่ฉันโดนขัดเกลาโดยสังคมโหดร้ายของญี่ปุ่น
I-i'm just doing a polish.it's basically done.คือผมแค่กำลังขัดเกลานิดหน่อย โดยรวมมันเสร็จแล้วล่ะครับ
Are you used to speaking only after polishing your thoughts?หรือว่าเธอเคยชินกับการพูด หลังจาก ขัดเกลาความคิดของเธอก่อน?
You're going to polish your thoughts again before speaking?เธอจะขัดเกลาความคิดของเธออีกครั้ง ก่อนที่จะพูดหรือ?
I think you'd really dig it.ฉันว่าเธอขัดเกลามันได้
Eric has had a thousand years practicing deceit.เอริคมีเวลานับพันปีในการขัดเกลาเล่ห์กล
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ?
Years of searching and refining, finding the right powers that can coexist in one body without ripping it apart.หลายปีที่ฉันค้นหาและขัดเกลา หาพลังที่แท้จริง ที่สามารถกันอยู่อยู่ในร่างเดียว โดยไม่ต้องแยกเป็นส่วนๆ
Precisely.การสมคบคิดที่แท้จริง จะช่วยขัดเกลาคุณ
I thought I could bounce some ideas off you, you could tinker with some stuff.ฉันคิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนไอเดียกับนายบ้าง นายอาจช่วยขัดเกลาได้บ้าง
Well, I'm still, uh, honing my communication strategy.คือฉันยังต้องขัดเกลา กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่
We have to keep our skills sharp.เราต้องขัดเกลาทักษะของเราให้เฉียบคมเสมอ
Well, you're too refined to be a grifter and you're too smart to be a lackey.คุณถูกขัดเกลามา \ ให้เป็นจอมโกหก และคุณฉลาดเกินกว่า จะเป็นข้ารับใช้
This is still work in progress, but I have begun the polishing process, and I've worked on the sound.แต่ผมก็ขัดเกลาไปบ้างแล้ว และทำเสียงเสร็จแล้ว โอเค เชิญ
We have to hone in on all of the details now.เราต้องขัดเกลาในรายละเอียดของทั้งหมดเดี๋ยวนี้
I know you have your own demon-taming beliefs, so I'm handing these two over to you now.ข้ารู้ว่าเจ้ามีวิธีขัดเกลาปีศาจ ข้าก็เลย ขอมอบปีศาจสองตัวนี้ให้กับเจ้า
I think that it's actually probably made me the person I am today.ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ขัดเกลาผม ให้กลายเป็นตัวผมดังเช่นทุกวันนี้
He had taken what was unshapen and given shape to it.เขาเป็นคนที่ช่วยขัดเกลาผม
So many decades later, it was Conrad... saying to Jimmy, Renan, "Okay, you guys had a rough spring."หลายสิบปีต่อมาคอนราด บอกจิมมี่กับเรแนนว่า พวกนายยังต้องขัดเกลาอีก แต่นายทำได้
Build my résumé, polish the skill set.ช่วยสร้างผลงาน ขัดเกลาทักษะฝีมือ
Perhaps you need more scribing work to discipline your mind.บางทีเจ้าควรจะได้งานเพิ่มเพื่อขัดเกลาวินัยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดเกลา
Back to top