ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขวนขวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขวนขวาย*, -ขวนขวาย-

ขวนขวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวนขวาย (v.) work hard See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ
ขวนขวาย (v.) attempt See also: struggle, try Syn. พากเพียร
ขวนขวาย (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, เสาะหา, แสวงหา
English-Thai: Nontri Dictionary
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some forge their own course,บ้างก็บุกบั่นขวนขวายหาเส้นทางตัวเอง
The memory of thousands of years scrabbling for food faded.ความทรงจำนับพันปี ถึงการขวนขวายหาอาหาร ได้เลือนรางไป
"I ONLY ATTEMPT TO PROVIDE THE CONDITIONS IN WHICH THEY CAN LEARN."ผมแค่ขวนขวายจัดหาเงื่อนไข ที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขวนขวาย
Back to top