ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขมึงทึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขมึงทึง*, -ขมึงทึง-

ขมึงทึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมึงทึง (v.) be fierce See also: be serious, look sullen, be savage, be vicious, look sulky Syn. น่ากลัว
ขมึงทึง (adv.) fiercely See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily Syn. น่ากลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขมึงทึง
Back to top