ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนส่ง*, -ขนส่ง-

ขนส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนส่ง (n.) transportation Syn. การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย
ขนส่ง (v.) transport See also: carry, remove, take away, haul Syn. บรรทุก, ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย
ขนส่งมวลชน (n.) mass transportation See also: public transportation
ขนส่งสินค้า (v.) transport goods
English-Thai: HOPE Dictionary
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
dak(ดาค) n. การขนส่งหรือส่งข่าวโดยวิธีเปลี่ยนม้าเร็ว
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.
free on board(ผู้ขาย) เสียค่าขนส่งจนถึงเรือหรือรถหรือเครื่องบิน
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก
helilift(เฮล'ละลิฟทฺ) vt.,n. (การ) ขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์.
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
portage(พอร์'ทิดจฺ) n. การขนย้าย,การขนส่ง,ค่าขนย้าย,ค่าขนส่ง. vi.,vt. ขนย้าย,ขนส่ง
raft(ราฟทฺ,แรฟทฺ) n.,v. (ขนส่งทาง) แพ,แพชูชีพ,ซุงหรือกระดานที่ผูกติดกันเป็นแพ,คนจำนวนมาก
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
roadeo(โร'ดีโอ) n. การแข่งขันการขับรถขนส่งประจำปี
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) ,เรือใบ,เรือกำปั่น,เรือรบ,เรือบิน,เครื่องบิน,ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ,เอาใส่เรือ,ขนส่งทางเรือ,ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ ,จ้างเป็นลูกเรือ,ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ,ทำงานบนเรือ,
English-Thai: Nontri Dictionary
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
portage(n) การขนส่ง,การขนย้าย,ค่าขนส่ง
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ
shipper(n) บริษัทขนส่ง,คนส่งของ
traffic(n) การจราจร,การขนส่ง,การคมนาคม,การสื่อสาร,การค้าขาย
transit(n) การเดินทางข้ามไป,การขนส่ง,การผ่าน,การโคจร
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง
transpose(vt) เปลี่ยนที่,ย้าย,ไขว้,ขนส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
common carrierผู้ประกอบการขนส่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shipmentการขนส่งสินค้า, การส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipperผู้ขนส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shippingการขนส่งสินค้าทางเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transportationการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง) [TU Subject Heading]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Coachingการขนส่งผู้โดยสารระยะไกล [TU Subject Heading]
Coasters (Ships)เรือขนส่งชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Coastwise shippingการขนส่งทางน้ำตามชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Helicopter transportationการขนส่งทางเฮลิคอปเตอร์ [TU Subject Heading]
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]
Shippers guidesคู่มือการขนส่ง [TU Subject Heading]
Third Party Accessการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม [ปิโตรเลี่ยม]
Transportationการขนส่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unitized cargo systemsระบบขนส่งสินค้าทางน้ำ [TU Subject Heading]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry (vt.) ขนส่ง See also: บรรทุก Syn. convey, transport
convey (vt.) ขนส่ง See also: นำมา, บรรทุก Syn. bring, take
airlift (vt.) ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
van (vi.) ขนส่งด้วยรถบรรทุก
lighter (vi.) ขนส่งด้วยเรือ
lighter (vt.) ขนส่งด้วยเรือ
aflat (adj.) ขนส่งทางทะเล See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล Syn. seafaring
seaborne (adj.) ขนส่งทางทะเล See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล Syn. seafaring, aflat
fly (vt.) ขนส่งทางอากาศ See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ
barge (vt.) ขนส่งทางเรือ
freight (vt.) ขนส่งสินค้า See also: บรรทุกสินค้า
railroad (vt.) ขนส่งโดยทางรถไฟ
air jump (n.) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน) Syn. airdrop
airfreight (n.) การขนส่งทางอากาศ
airlift (n.) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน) Syn. airdrop, air jump
argosy (n.) เรือขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะสำหรับขนส่งสินค้า)
carriage (n.) การขนส่ง Syn. conveyance, transportation
carriage (n.) ค่าขนส่ง Syn. transportation charge
carried (adj.) ที่ขนส่งไป
carrier (n.) บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง Syn. common carrier
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trouble with the cops, deliveries, Tommy... he can call Paulie.ปัญหากับตำรวจ ขนส่ง และทอมมี่ เขาโทรหาพอลลี่ได้
Transport one to base, we need backup! Unh! Aah!ขนส่ง 1 เรียกฐาน เราต้องการกำลังเสริม หมอบลง
Transportation. Secretary of State.ขนส่ง รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
Military transports leave every two days.ขนส่งของกองทัพจะออกเดินทาง ทุกๆ สองวัน
Ferrying through Charming to get to Stockton Yard.ขนส่งยาผ่านชาร์มมิ่ง ไปยังเรือนจำสต็อคตัน
I'm not interested.ขนส่งระยะทางไกลของคุณ
On public transportation for me.ขนส่งสาธารณะให้ฉันด้วยนะ
Unfortunately, transporting victims across state lines is not an issue for this group.ขนส่งเหยื่อข้ามเขตแบ่งรัฐ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับกลุ่มนี้
Coordinating over a dozen cocaine shipmentsขนส่งโคเคนมากกว่าหนึ่งโหล
SHIP TO KENYA WILDLIFE PRESERVE AFRICA.ขนส่งไปที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เคนย่า แอฟริกา
Ship to Kenya. Wildlife preserve Africa!ขนส่งไปที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เคนย่า แอฟริกา
The "black transports" that leave at night and which no one ever hears of again."ขนส่งยามวิกาล" จะพาออกไปยามค่ำ แล้วไม่มีใครได้เห็นอีก
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
There's transport if you want it.มีการขนส่งสำหรับพวกเขาที่ ต้องการมัน หากคุณกำลังหยิบขึ้นมาชื่อ ตำแหน่งและจำนวน
The quickest transportation Yet known to Man Is none other thanการขนส่งที่เร็วที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ไม่มีอะไรมากไปกว่า
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง
None of those boys ever had any illusions about leaving that island alive, so three days before the Japanese took the island, your granddad asked a gunner on an Air Force transport, name of Winocki- a man he'd never met before in his life-ไม่มีชายผู้ที่เคยมีภาพลวงตาใด ๆ เกี่ยวกับการออกเกาะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นสามวันก่อนญี่ปุ่นเอาเกาะ คุณปู่ของคุณถามมือปืนในการขนส่งกองทัพอากาศชื่อของ Winocki-
Ran it to DMV.เช็คกับขนส่งแล้ว ถูกต้อง
Now, you're sure this space freighter will return to its port of origin...เอาล่ะ นายแน่ใจนะว่าเครื่องขนส่งยานนี่ จะกลับไปที่ท่าของมัน...
Or it might be some kind of a transport.หรือมันอาจจะเป็น บางชนิดของการขนส่ง
It's like some kind of a transit system.มันก็เหมือนกับ ชนิดของระบบขนส่งมวลชน
They all travel here through that transit system you built?พวกเขาทั้งหมด เดินทางไปที่นี่ผ่านระบบ การขนส่งที่คุณสร้างขึ้น?
This opens a lock at Norfolk bus station.กุญแจเนี่ยไขตู้เก็บของ ที่สถานีขนส่งนอร์โฟล์ค เกรฮาวด์
The city council has stepped up plans to pass a bill... requiring higher standards for inspection and maintenance... of all rail transportation for Philadelphia... and its outlying districts.สภาเมืองเตรียมผ่านร่างกฎหมายใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบขนส่งรถไฟฟิลาเดลเฟีย และปริมณฑล
If it's over six months transportation fee is freeถ้าหากเกินหกเดือน ค่าขนส่งฟรี
So Pfizer in collaboration with the transit authority actually purchased these machines.ดังนั้น ไฟเซอร์ ด้วยความร่วมมือกับกรมการขนส่ง จึงจัดซื้อประตูกลนี้มาติดตั้ง
Industry, houses, jobs, restaurants, medicine... you can preserve a lot of open spaces and have jobs for people with...- ฟุตบาท - การขนส่ง, ยารักษาโรค เรารักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้ และสร้างงานให้กับผู้คน...
In a matter of hours... they had pinned it to everything from mass transit to satellite launching.พวกเขาคุยเรื่องการประยุกต์ใช้กล่องกับทุกสิ่ง ตั้งแต่ขนส่งมวลชนไปจนถึงการปล่อยดาวเทียม
He's a security guard, works at an armored car company in Diamond Heights.เขาเป็น ร .ป .ภ. ทำงานให้กับบริษัทไดมอนด์ไฮทส์รถขนส่งเงิน
Don't you realize what you've invented? It's a teleporter.คุณไม่คิดบ้างรึว่าได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมา นี่มันเครื่องขนส่งสสารนะ
And you know what? I've got transport--รู้มั้ยตอนนี้มีเครื่องขนส่ง
How do we transport the antidote safely?ทำยังไงถึงจะขนส่งยาแก้พิษได้อย่างปลอดภัย?
I'm looking for a transporter.ผมกำลังมองหาคนขนส่ง.
What America needs is an environmentally friendly, logistically feasible, and economically responsible alternative fuel source.สิ่งที่อเมริกาต้องการ ก็คือแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เลือกแหล่งขนส่งที่เป็นไปได้
METRO's having a public transpo conference.เมโทร มีประชุม ระบบขนส่งมวลชน
You see the military jacket coming this way?ตรงนี้ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเข้าในที่จอดรถ ระหว่างการขนส่งครับ
And I hear they might use planes to deliver mail from city to city.ได้ยินมาว่า อาจใช้เครื่องบิน ขนส่งจดหมายระหว่างมหานคร
We have transport buses waiting outside now.ตอนนี้เรามีรถบัสสำหรับขนส่ง รออยู่ข้างนอก
The profits they made off putting that orange dust up onboard.ผลกำไรที่พวกเขาสร้างได้ มาจากโฆษณาข้างรถขนส่ง

ขนส่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนส่ง
Back to top