ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น*, -การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (n.) opinion See also: voice, view, idea, point of view Syn. การเสนอความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A person who can mix well with the residents.ผู้คนอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Back to top