ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแตกออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแตกออก*, -การแตกออก-

การแตกออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแตกออก (n.) division See also: allocation, apportionment, separation, split Syn. การแบ่ง, การแยก
English-Thai: HOPE Dictionary
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
dehiscence(ดิอิส'เซินซฺ) n. การแตกออกตามธรรมชาติของฝัก
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
English-Thai: Nontri Dictionary
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rupture (n.) การแตกออก See also: การแยกออก Syn. break, split
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not in a fracture zone.มีพื้นที่ของการแตกออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแตกออก
Back to top