ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเห็นด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเห็นด้วย*, -การเห็นด้วย-

การเห็นด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเห็นด้วย (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
thumbstalln. ปลอกหุ้มนิ้วหัวแม่มือ thumbs-up (ธัมซฺ'อัพ) n. การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง}
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approbation (n.) การเห็นด้วย
blessing (n.) การเห็นด้วย Syn. approval
OK (n.) การเห็นด้วย See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure likes to give advice.เเน่นอนต้องการเห็นด้วยอย่างเป็นทางการ
Sure, there were pros and cons, but in the end, I made people feel comfortable with the idea of embracing diplomatic relations.แน่นอนมีทั้งเรื่องการเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ในท้ายที่สุด ผมได้ทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้น ในการตอบรับ ความสัมพันธ์ทางการฑูต
Well, if we're going to do this,ฉันแนะนำให้ได้รับการเห็นด้วยจากทุกๆคนก่อน
Because of feelings of shame as long as the child agrees, then I won't oppose it.เพราะความรู้สึกละอายใจ นานมาแล้วที่ลูกฉันเห็นด้วย แล้วฉันไม่ต้องการเห็นด้วยกับมัน
I want to see for myself what it is.ฉันต้องการเห็นด้วยตัวฉันเองว่ามันคืออะไร
Yes, well, your endorsement would mean a great deal.ครับ การได้รับการเห็นด้วยจากคุณ เป็นเรื่องดีจริงๆ
And if Mr. Gates succeeds in bringing Flint to the table, they may wish to move forward with or without your endorsement.และหากคุณเกตส์ประสบความสำเร็จ ทำให้ฟลินท์ยอมนั่งเจรจากันได้ พวกเขาอาจจะเดินหน้าต่อไป โดยที่มีหรือไม่มีการเห็นด้วยของเจ้า
The board will agree with me.คณะกรรมการเห็นด้วยกับผม
I insisted from the beginning, and the committee agreed.ฉันยืนยันตั้งแต่แรก และคณะกรรมการเห็นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเห็นด้วย
Back to top