ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสพสังวาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสพสังวาส*, -การเสพสังวาส-

การเสพสังวาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสพสังวาส (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมรส
การเสพสังวาส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสพสังวาส
Back to top