ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหลบหลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหลบหลีก*, -การหลบหลีก-

การหลบหลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหลบหลีก (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
การหลบหลีก (n.) avoidance See also: evasion, elusion, shunning Syn. การหลบเลี่ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
runaround (n.) การหลบหลีก
jink (n.) การหลบหลีกอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maneuvering my father's cock inside you?การหลบหลีกพ่อของฉัน ไก่ภายในคุณ?
Because I haven't your gift for avoiding people.เพราะว่า ผมไม่มีความสามารถในการหลบหลีกคนได้เก่งเหมือนคุณนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหลบหลีก
Back to top