ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสมมติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสมมติ*, -การสมมติ-

การสมมติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสมมติ (n.) supposition See also: presumption, assumption Syn. การถือเอาว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assumption (n.) การสมมติ See also: การสันนิษฐาน, การนึกคะเน Syn. presupposition, supposition
supposition (n.) การสมมติ See also: การสันนิษฐาน, การนึกคะเน Syn. presupposition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To assume mantle of loving wife.การสมมติเสื้อคลุม ภรรยาที่รัก.
Otherwise, all of this is simply speculation.อีกอย่าง นี่ก็เป็นเพียงการสมมติฐานเฉยๆ
Best not to assume too much.ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่การสมมติให้มันยิ่งใหญ่
The Tong Ne ceremony is supposed to be the first night together as husband and wife.พิธี Tong Ne นี้เป็นการสมมติว่าเป็นคืนแรกของการเป็นสามีภรรยา
And metaphors are important. My gold stars are a metaphor for me being a star.มันเป็นการสมมติ ดาวทองคือ การสมมติว่าฉันคือดารา
So right now, this button-press event is just triggering a dummy procedure call...งั้น.. ทีนี้,กดปุ่มนี้ กระบวนการสมมติก็จะขึ้นมา
Like I was saying, right now it's just a dummy procedure, but eventually, it will drop us into...อย่างที่บอกเมื่อกี้,ตอนนี้ยังแค่กระบวนการสมมติ แต่ในที่สุด, ก็จะพาเราไปสู่
Again, right now it's just a dummy procedure, but eventually, it will drop us into...HOWARD: อีกที, ตอนนี้มันยังเป็นแค่กระบวนการสมมติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสมมติ
Back to top