ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การล่วงล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การล่วงล้ำ*, -การล่วงล้ำ-

การล่วงล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การล่วงล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การบุกรุก, การรุกราน
English-Thai: HOPE Dictionary
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
English-Thai: Nontri Dictionary
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inroad (n.) การล่วงล้ำ See also: การบุกรุก, การโจมตี Syn. encroachment, invasion
trespass (n.) การล่วงล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Steppin' in on someplace we don't belong?การล่วงล้ำไปในที่ที่เราไม่สมควรไป
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
...forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,ได้โปรดอภัยให้กับการล่วงล้ำของพวกข้าพเจ้า ดังเช่นที่พวกข้าพเจ้าได้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินพวกเรา
Fourth, for intruding into the employer's life, thinking you have the right to do so;ข้อที่สี่, สำหรับการล่วงล้ำเข้ามาในชีวิตของนายจ้าง คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเหรอ
I guess I was afraid you'd veto it, like maybe you'd think me being here was invading your territory or--หนูกลัวว่าพ่อจะไม่อนุญาติ พ่ออาจจะคิดว่าการที่หนูมาทำงานที่นี่ เป็นการล่วงล้ำอำนาจของพ่อน่ะค่ะ
Pardon the intrusion, sheriff.ขออภัยในการล่วงล้ำ ท่านนายอำเภอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การล่วงล้ำ
Back to top