ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมเพศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมเพศ*, -การร่วมเพศ-

การร่วมเพศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมเพศ (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การร่วมเพศ (n.) sexual relations See also: sexual intercourse, having sex Syn. เซ็กซ์
English-Thai: HOPE Dictionary
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
sex(เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ., See also: sexless adj.
sex actn. การร่วมประเวณี,การร่วมเพศ
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
sexuality(เซค'ชุแอล'ลิที) n. ลักษณะทางเพศ,เรื่องเพศ,กามกิจ,ความสา มารถในการร่วมเพศ
venereal diseaseกามโรค,โรคที่ติดต่อได้โดยการร่วมเพศ
zoon(โซ'เอิน) n. สิ่งมีชีวิตจากไข่ฟองเดียว,สิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ โดยการแบ่งตัวแทนการร่วมเพศ pl. zoa, Syn. zo?n, See also: zoonal,zo?nal adj.
zygosis(ไซโก'ซิส) n. การร่วมเพศระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียว,การรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์, See also: zygose adj., Syn. conjugation
English-Thai: Nontri Dictionary
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pederastyการร่วมเพศระหว่างชายด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercourseการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ copulation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intercourseการร่วมเพศ [การแพทย์]
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Intermissionเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunk-up (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
how’s your father (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์ Syn. sSextual intercourse
making love (n.) การร่วมเพศ See also: การร่วมประเวณี Syn. coitus
rogering (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์
sex (n.) การร่วมเพศ See also: การร่วมประเวณี Syn. coitus, making love
sexual intercourse (n.) การร่วมเพศ See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส Syn. coitus, copulation
shafting (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์
shag (sl.) การร่วมเพศ
sSextual intercourse (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์
biggie (sl.) การร่วมเพศ (มักใช้กับ the) See also: การร่วมประเวณี
posh wank (sl.) การร่วมเพศกันโดยใช้มือ Syn. hand-job
buggery (n.) การร่วมเพศทางทวารหนัก
sodomy (n.) การร่วมเพศทางทวารหนัก
blow-job (sl.) การร่วมเพศทางปาก (สำหรับผู้ชาย)
celibacy (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity, sexual abstention
sexual abstention (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why should Vice get all the fun, huh?การร่วมเพศ ทั้งหมดนี่ถือเป็นเรื่องสนุก หรือไง
Intercourse between the two men was most likely the unsub's trigger.การร่วมเพศระหว่างชายสองคน น่าจะเป็นตัวกระตุ้นของอันซับ
No more! No more fucking tapes!เทปไม่มีการร่วมเพศมากขึ้น!
Come and fucking get us now, you bastards!และการร่วมเพศมารับเราตอนนี้ คุณ bastards!
No fucking way I'm going back to Belfast.วิธีการร่วมเพศไม่ฉันจะ กลับไปที่เบลฟาส
I'm getting fucking bored with this. Who is Marian?ฉันได้รับการร่วมเพศเบื่อนี้ เป็น Marian ใคร
Fabienne, where's my father's fucking watch?Fabienne ที่มีการร่วมเพศพ่อของฉันดู?
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face.หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ
I can do or say whatever the fuck I want!ฉันสามารถทำหรือพูดอะไรก็ตามที่ฉันต้องการร่วมเพศ!
You gotta talk yourself into fucking me?คุณต้องคุยตัวของคุณเองเข้าไปในการร่วมเพศฉัน?
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข!
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
We're talking major barnyard boo-hog.เรากำลังพูดถึง เรื่องสำคัญในการร่วมเพศ
Do you have the results from Christina Dodd's sexual assault kit?คุณมีผลตรวจการร่วมเพศของคริสติน่า ดอดด์รึยัง?
That's another thing. No sex for at least a month.อีกอย่าง ไม่มีการร่วมเพศอยางน้อยเดือนนึง
Dima is the victim of artificial incest.ดีม่าเป็นผู้รับเคราะห์ - จากการร่วมเพศของพี่น้องโคลน
Some of it evoked an erotic nature.บางภาพมีลักษณะ ปลุกเร้าอารมณ์ทางการร่วมเพศ
You mean, sexual intercourse?คุณหมายถึงการร่วมเพศเหรอ
This is a one-stop shop of illicit e-mails, incriminating photos, and sex.นี่เป็นร้านที่มีทุกอย่าง อีเมล์ที่ผิดกฏหมาย ภาพหลักฐาน และการร่วมเพศ
Stop fucking looking at me. Get your fucking hands up.หยุดการร่วมเพศมองมาที่ฉัน ได้รับในมือของคุณขึ้นร่วมเพศ
Stop fucking looking at me. Hey, get your hands up!ที่ดีและร่วมเพศช้า หยุดการร่วมเพศมองมาที่ฉัน เฮ้รับในมือของขึ้น!
Look at your fucking hair.ผมมองไปที่การร่วมเพศของคุณ
Fucking guy that works for fucking Dillon.คนที่แต่งตัวประหลาดร่วมเพศที่เหมาะกับการร่วมเพศดิลลอน
I think you mean bestiality.ฉันคิดว่านายหมายถึงการร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์
The mistake was mine, to offer comfort to a fucking Gaul.ความผิดพลาดเป็นเหมือง ที่จะนำเสนอความสะดวกสบาย การร่วมเพศกอล
Turn from your charge, and I'll put a sword in your fucking back.เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายของคุณ และฉันจะเอาดาบ ในการร่วมเพศของคุณกลับมา
No longer will we have to listen to those fucking Gauls again.จะไม่มีอีกต่อไป เราต้องฟัง การร่วมเพศกอลเหล่านั้นอีกครั้ง
Give me something. I don't have fucking shit.ให้ฉันบางสิ่งบางอย่าง ฉัน ไม่ได้มีการร่วมเพศอึ
Is there a fucking problem here, Erik?จะมีปัญหาในการร่วมเพศที่นี่เอ ริค?
How fucking fast are these guys?วิธีการร่วมเพศอย่างรวดเร็วเป็น ผู้ชายเหล่านี้หรือไม่
Where are the fucking Apaches?ในกรณีที่มีการร่วมเพศอาปา เช่?
I don't know why you try sending people up there, they just get fucking shot down.ผมไม่ทราบว่าทำไมคุณพยายาม ส่งคนไปอยู่ที่นั่น พวกเขาเพิ่งได้รับการร่วมเพศยิง.
It's not like that. And you've been fucking around on me with Abby.และคุณได้รับการร่วมเพศ รอบที่ฉันกับแอ๊บบี้.
So go ahead and pull the trigger 'cause I got no painting, no Nicky and no 30 fucking grand!เพื่อไปข้างหน้าและดึงทริกเกอร์ 'ทำให้ผมได้รับการวาดภาพไม่มี นิคกี้ไม่มีและไม่มีการร่วมเพศ 30 แกรนด์!
I ain't going to no fucking...ฉันไม่ได้จะไม่มีการร่วมเพศ ...
It's fucking him who's on his fucking period, bruv.มันร่วมเพศแก่ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาการร่วมเพศของเขา bruv
Yeah, well maybe you ain't fucking true to yourself then, to the fucking group and all.ใช่ดีบางทีคุณอาจไม่ได้รับการร่วมเพศที่แท้จริงให้กับตัวเองแล้ว ในกลุ่มร่วมเพศและทุก
You've been fucking training. Fucking hell.คุณได้รับการฝึกอบรมการร่วมเพศ นรกร่วมเพศ
Just stop all the fucking around and answer me!เพียงแค่หยุดการร่วมเพศที่อยู่รอบ ๆ และคำตอบของฉัน!
Get me him, he's the only one who knows how to fucking deal with me when I'm like this.ได้รับฉันเขาเป็นคนเดียวที่รู้ วิธีการร่วมเพศจัดการกับฉันเมื่อฉันเช่นนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมเพศ
Back to top