ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมรส*, -การร่วมรส-

การร่วมรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมรส (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การเสพสังวาส
การร่วมรส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมรส
Back to top