ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมประเพณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมประเพณี*, -การร่วมประเพณี-

การร่วมประเพณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมประเพณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมรส, การร่วมรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมประเพณี
Back to top