ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรุกล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรุกล้ำ*, -การรุกล้ำ-

การรุกล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรุกล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน
English-Thai: HOPE Dictionary
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป
English-Thai: Nontri Dictionary
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he might also be beat up from just defending himself in any kind of turf wars.และเขาอาจมีร่องรอยจากการต่อสู้ จากการป้องกันการรุกล้ำถิ่นจากคนเร่ร่อนคนอื่นๆ
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้...
Uh, no invasive examinations were approved by the Egyptians.ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปตรวจสอบภายใน ที่ไม่ได้รับการอนุญาต จากทางอียิปต์หรอก
We have not authorized any invasive or investigative procedures on Anok.เราไม่ได้อนุมัติให้มี การรุกล้ำเข้าไปหรือเข้า ไปตรวจภายในร่างเอน็อค
Yeah, and bear attacks are usually territorial.ใช่ หมีจะจู่โจมเมื่อมีการรุกล้ำพื้นที่
That's a violation of my privacy.นั่นเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของชั้น
Breach in Containment System four.มีการรุกล้ำเข้ามาที่ ระบบจำกัด
And downloading his confidential psychiatric assessment isn't an invasion of said space?แล้วการดาวน์โหลดการประเมิน ทางจิตเวชที่เป็นความลับเนี่ย มันไม่ใช่การรุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรอ
They claim "That the violation of civil liberties of all the citizens of the world is an atrocity that must be stopped."'การรุกล้ำสิทธิพลเรือนของประชาชนโลก' 'คือพฤติกรรมชั่วที่ต้องยับยั้ง'

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรุกล้ำ
Back to top