ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบูชายัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบูชายัญ*, -การบูชายัญ-

การบูชายัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบูชายัญ (n.) sacrifice Syn. การเซ่นสรวง
English-Thai: HOPE Dictionary
moloch(โม'ลอค) n. เทพเจ้าที่บูชาด้วยการบูชายัญ,สิ่งที่เป็นการสังเวยที่น่ากลัว,ตัวแย้มีหนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You call them sacrifices, but you're not understanding the word.พวกเธอเรียกมันว่า การบูชายัญ แต่พวกเธอกลับไม่เข้าใจความหมายของคำ
Sacred. What's sacred?การบูชายัญ อะไรคือการบูชายัญ?
"human sacrifice can be used as a focus for power.การบูชายัญของมนุษย์ จะทำให้เกิดจุดรวมกันของพลัง
Elena: Sacrifice is going to happen, Damon.การบูชายัญจะเกิดขึ้น เดม่อน
The sacrifice happens tonight. Tyler?การบูชายัญจะเกิดขึ้นคืนนี้ ไทเลอร์
3 massacres, 3 hot spots, and the witch spell of the century, every supernatural being over there is back with a vengeance.การบูชายัญทั้ง3 3จุดเชื่อมโยง และเวทมนตร์ของแม่มดแห่งศตวรรษ ทุกสิ่งเหนือธรรมชาติที่อยู่ที่นั่นก็จะกลับมาที่นี่เพื่อแก้แค้น
The sacrifice will happen as planned.การบูชายัญยังคงเดิมตามที่วางแผนไว้
The ultimate sacrifice.การบูชายัญอันยิ่งใหญ่
A sacrifice that is only befitting of your magic.การบูชายัญเท่านั้น ที่เหมาะสมกับพลังเวทย์ของท่าน
Don't pull it, don't pull it!ด่าง, ส่วนผสมจากการบูชายัญ
This is the sacrificial chamber.นี่มันวิหารการบูชายัญ
Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice.ผู้ที่สร้างปิรามิดนี่เชื่อเรื่องการบูชายัญ
But we are always prepared with a powerful sacrifice.แต่พวกเราเตรียมพร้อม กับการบูชายัญที่ทรงพลัง
Only now,instead of demons and blood orgies,เพียงแต่ตอนนี้ แทนที่จะเป็นปิศาจและการบูชายัญ
And now, let the sacrificial rites begin!แล้วตอนนี้ เราจะเริ่มการบูชายัญแล้ววว!
But for him to call, I need your help.แต่การบูชายัญ ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณ
And offering their blood as a sacrifice to the earth,และดื่มเลือด เป็นการบูชายัญแก่โลก
Sacrifice is what breaks it."การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป เลือดของตัวตายตัวแทน
No spell, no doppelganger sacrifice.ไม่มีพิธเวทย์ ก็ไม่มีการบูชายัญตัวตายตัวแทน
Sacrifice is what breaks it."การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป
Sacrifice is what breaks it,"การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป
Klaus' curse was bound by the sacrifice of Petrova blood.เคลาส์มีสัญญาโดยการบูชายัญกับพวกเพทโตรวา
Yeah. The sacrifice is part of Elijah's plan.ใช่ การบูชายัญเป็นส่วนหนึ่ง
He was gonna go through with the whole sacrifice.เขาเอาจริงเรื่องการบูชายัญ
He learned that Elijah's planning for you to die in the sacrifice ritual.เขาได้รู้ว่าแผนของเอไลจาห์คือคุณต้องตาย ในการบูชายัญ
With everything that's going on, you know, curses and sacrifice...ด้วยเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น เธอก็รู้ ทั้งคำสาปและการบูชายัญ
None of these religions openly call for human sacrifice, only animals.ไม่มีศาสนาใดในนี้ ที่เรียกร้องการบูชายัญด้วยมนุษย์อย่างเปิดเผย เพียงแค่สัตว์
You see a lot of animal sacrifices, Detective?คุณคงเห็นการบูชายัญสัตว์มาเยอะ ใช่ไหมคะคุณนักสืบ
So what are you saying, this actually calls for a human sacrifice?ที่คุณจะพูดคือจริงๆแล้ว เป็นการร้องขอการบูชายัญด้วยมนุษย์เหรอ
It may be a sacrifice to Ellegua to silence informants, people who talk to outsiders, but usually you use a cow tongue.มันอาจเป็นการบูชายัญให้กับ เอลเลกัวเพื่อปิดปากผู้ให้ข้อมูล คนที่พูดคุยกับคนนอก แต่มักจะใช้ลิ้นวัวนะ
The saints don't need a human sacrifice.เทพไม่ต้องการการบูชายัญมนุษย์
Maybe it's not about sacrifice.บางทีอาจไม่เกี่ยวกับการบูชายัญ
I know that the Spirit World demands a sacrifice.ข้ารู้มาว่าโลกวิญญาณ ต้องการการบูชายัญ
It's not a sacrifice. It's a gift.มันไม่ใช่การบูชายัญ แต่เป็นของขวัญ
A corrupted version of symbology associated with worship.สัญลักษณ์ด้านมืด ที่เกี่ยวข้องกับการบูชายัญ
Ritual mutilations line up exactly.เป็นวิธีการบูชายัญแน่นอน
But there was no sacrifice.แต่ไม่ได้มีการบูชายัญนะ
As long as the sacrifices continued, twice a year -- once for the planting, once for harvest.ตราบเท่าที่การบูชายัญ ดำเนินต่อไป สองปี ครั้งแรกสำหรับการเพราะปลูก ครั้งที่สองสำหรับการเก็บเกี่ยว
That was the focus of the sacrifice.เป็นสิ่งที่สำคัญในการบูชายัญ
But sacrificing to Cacao?แต่การบูชายัญให้ Cacao

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบูชายัญ
Back to top