ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบอมบ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบอมบ์*, -การบอมบ์-

การบอมบ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบอมบ์ (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การโจมตี, การทิ้งระเบิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบอมบ์
Back to top