ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การตรึกตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การตรึกตรอง*, -การตรึกตรอง-

การตรึกตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตรึกตรอง (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
English-Thai: Nontri Dictionary
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
rumination(n) การครุ่นคิด,การตรึกตรอง,การรำพึง,การเคี้ยวเอื้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การตรึกตรอง
Back to top