ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การชำรุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การชำรุด*, -การชำรุด-

การชำรุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชำรุด (n.) dilapidation See also: ruination, decay, deterioration, decomposition Syn. การปรักหักพัง, การเสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Anheuser, your party is the last to arrive.คุณอไนเซอร์ พวกคุณ เป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึง กัปตัน ผมได้รับรายงานว่ามี การชำรุดร้ายแรงเกิดขึ้น
Fifteen years after production, malfunction levels reach as high as seven per cent.15 ปีหลังการผลิต ระดับการชำรุดพุ่งสูงถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การชำรุด
Back to top