ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคิดทบทวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคิดทบทวน*, -การคิดทบทวน-

การคิดทบทวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคิดทบทวน (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, for a truly Castle-esque theory, it has to be fully thought through.ถ้าอยากจะเลียนแบบ ทฤษฎีแคสเซิลจริงๆนะ มันจะต้องได้รับการคิดทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคิดทบทวน
Back to top