ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลมกลืนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลมกลืนกัน*, -กลมกลืนกัน-

กลมกลืนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลมกลืนกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่กลมกลืนกัน
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้,เทียบไม่ติด,ไม่สอดคล้องกัน,ไม่เข้ากัน,ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blend together (phrv.) กลมกลืนกัน See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน Syn. blend with
dissonance (n.) การไม่กลมกลืนกัน See also: การไม่ประสานกัน Syn. discord
dissonant (adj.) ที่ไม่กลมกลืนกัน See also: ที่ไม่ประสานกัน Syn. discordant
dissonantly (adj.) อย่างไม่กลมกลืนกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel a merge from head to foot.กลมกลืนกันตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.อย่างเช่นเพลง พวกเรามีขอบเขตเหตุการณ์ การปรับแต่งบทเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ บางครั้งมีความกลมกลืนกัน บางครั้งไม่กลมกลืนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลมกลืนกัน
Back to top