ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลมกลืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลมกลืน*, -กลมกลืน-

กลมกลืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลมกลืน (v.) be harmonious See also: be in harmony with
กลมกลืนกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่กลมกลืนกัน
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity
merge(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น., See also: mergence n., Syn. unite
shading(เช'ดิง) n. ความแตกต่างเล็กน้อยของสีลักษณะหรืออื่น ๆ ,การแลเงา,การระบายเงา,ภาพแลเงา,ความกลมกลืน
unmatched(อันแมชทฺ') adj. สู้ไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้,เทียบไม่ติด,ไม่สอดคล้องกัน,ไม่เข้ากัน,ไม่กลมกลืนกัน, Syn. uncomparable
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน,ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
shading(n) การแรเงา,การบังแสง,ความกลมกลืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coalescent assimilationการรวมเสียงกลมกลืน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mingleกลมกลืน [การแพทย์]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blend together (phrv.) กลมกลืนกัน See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน Syn. blend with
blend with (phrv.) กลมกลืนกับ See also: เข้ากันได้ดีกับ Syn. assort with, blend together, go together
assimilate with (phrv.) กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต) See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
accord (n.) ความกลมกลืน See also: ความสอดคล้อง
consonance (n.) ความสอดคล้องกลมกลืน Syn. accord, harmony
consonant (adj.) ที่สอดคล้องกลมกลืน Syn. in accord, in harmony
dissonance (n.) การไม่กลมกลืนกัน See also: การไม่ประสานกัน Syn. discord
dissonant (adj.) ที่ไม่กลมกลืนกัน See also: ที่ไม่ประสานกัน Syn. discordant
dissonantly (adj.) อย่างไม่กลมกลืนกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน
harmonization (n.) การกลมกลืน
in accord (adj.) ที่สอดคล้องกลมกลืน Syn. in harmony
in harmony (adj.) ที่สอดคล้องกลมกลืน Syn. in accord
tone (vi.) ปรับสีให้กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Balance. Harmony. Beauty.สมดุลย์ กลมกลืน สวยงาม
I feel a merge from head to foot.กลมกลืนกันตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า
Are you blending in well here, Natalie?กลมกลืนกับคนที่นี่ดี้มั้ย?
But Katherine Watson didn't come to Wellesley to fit in.แต่แคทเธอรีนไม่ได้มาเวลส์ลี่ย์ เพื่อจะทำตัวกลมกลืน
Terri Fletcher, the thing is the theme emerges from the harmony.เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ ความกลมกลืนคือหัวใจ
Over time, they've adapted.ใช้เวลายาวนานมาก จนพวกมันปรับตัวกลมกลืน
He's someone who'd blend into any crowd.เป็นคนที่สามารถ กลมกลืนได้กับฝูงชน
Nice job blending in with the crowd. Who you rooting for, death?ทำตัวกลมกลืนดีนะ ว่าแต่คุณมางานศพเหรอ
Don't you think?ถ้าไปอยู่ในกลุ่มมนุษย์ ฉันก็ดูกลมกลืนไปกับพวกเขาด้วย นายว่ามั้ย
I have to mingle with the unwashed masses.ฉันต้องกลมกลืนไปกับคนทั่วๆ ไป
A community living entirely in harmony.ชุมชนทั้งหมดจะอยู่กันอย่างกลมกลืน
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล
In the middle of the day? Not very subtle.กลางวันแสกๆหยั่งงี้นะเหรอ มันไม่ค่อยกลมกลืนน่ะ
This harmony between humans and nature can become the rule, no longer the exception.ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ ธรรมชาตินี้สามารถกลายเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้นอีกต่อไป
Undercover, yo, you gotta blend in with your surrounding.การแฝงการ ต้องให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม
It's all about life, chemistry, and not acting, you know?ก็ชีวิตเอย ความกลมกลืนเอย บวกกับการแสดงด้วย เข้าใจปะ
The asset and I will enter the facility, obtain uniforms to assimilate and attempt to confirm Ahmad's identity.ชัคและฉันจะเข้าไปในตึกนั่น ทำตัวกลมกลืนเพื่อจะแทรกซึม และพยายามยืนยันเรื่องอัลมาด
No, I want to blend in.ไม่ ฉันอยากดูกลมกลืน
I think we're fitting in quite nicely.ฉันว่าเราดูกลมกลืนใช้ได้
So they can blend in while they're gathering information.จะได้สามารถกลมกลืนกับคนอื่นขณะรวบรวมข้อมูล
I don't wanna look like an idiot.และฉันไม่อยากดูงี่เง่า ฉันอยากกลมกลืน
I wanna blend in.ถ้านายอยากกลมกลืนกับเพื่อนเพนนี
Yeah, no, I'm trying to fit in, not get laughed at.ไม่ ฉันแค่อยากทำตัวกลมกลืน ไม่ใช่โดนหัวเราะเยาะ
As a conciliation, a sleep of harmony is possible.คล้ายถ้อยทีถ้อยอาศัย กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
Everything in the world is built upon harmony and regularity.โลกน่ะอยู่บนพื้นฐานของลำดับและความกลมกลืน
No. You know, she pulls focus, she doesn't blend in.ไม่หรอก คุณรู้นี่ เธอดึงจุดสนใจ เธอไม่ได้ดูกลมกลืน
A girl that doesn't blend in?หญิงสาวที่ไม่ได้ดูกลมกลืน ?
It wore some kind of camouflage that adjusted to ambient light.มันสวมชุดพราง\ที่สามรถกลมกลืนเข้ากับแสงรอบข้างได้
No, the more obvious you are, the less suspicious you appear.ไม่,ทำตัวให้กลมกลืน ไม่ระแวง ว่าเราอยู่
I don't understand why you always need to make such a big spectacle of yourself.ฉันไม่เข้าใจ ทำไมนายชอบทำตัวเด่น ทำไม ไม่ทำตัวกลมกลืน
I think I just wanted to fit in, you know?ฉันแค่อยากจะทำตัวให้กลมกลืน/Nรู้ไหม
Sometimes I have a tendency to melt into the background.บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมสามารถกลมกลืนไปกับฉากหลังได้
Now I'll need a disguise if I'm to blend in.ตอนนี้ ก็เหลือแค่ต้องปลอมตัวฉันให้กลมกลืนเท่านั้นเอง
Hiding in plain sight in los angeles.ทำตัวกลมกลืนในลอสแองเจลลิส
But, in this precise combination, the smell of this meal instantly-- it brings me back to my childhood.แต่ ในส่วนผสมนี้ได้อย่างกลมกลืน ทันทีที่ได้กลิ่นของอาหารนี้ มันทำให้ผมนึกถึงสมัยที่เป็นเด็ก
You don't blend as well as you think.คุณไม่ต้องทำตัว ให้กลมกลืนอย่างที่คุณคิด
Don't blend in as well as you think.ไม่ได้ทำตัวกลมกลืน ไปอย่างที่คุณคิดนะสิ
Somememis you have to wear uncomfortable heels to blend in.ในบางครั้ง คุณก็ต้องสวมรองเท้าส้นสูง ที่แสนอึดอัด เพื่อให้ผสมกลมกลืน
Look, we hang close, we blend in, we see what we can pick up.ฟังนะ เราเกาะติด ทำตัวกลมกลืน ดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง
You look like a cast member of Kids Incorporated.ดูกลมกลืนกลับพวกเด็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลมกลืน
Back to top