ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระเถิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระเถิบ*, -กระเถิบ-

กระเถิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเถิบ (v.) move slightly See also: move, budge, make way, move around Syn. เขยิบ
English-Thai: HOPE Dictionary
insert modeภาวะแทรกหมายถึง ภาวะที่เราสามารถพิมพ์แทรก คำ ข้อความ หรือตัวอักษรเข้าไปได้ โดยปกติในการพิมพ์ จะมี 2 ภาวะ ภาวะแรกเรียกว่า ภาวะแทรก หมายถึงการพิมพ์อักขระแทรกลงไป โดยที่อักขระตัวที่มีอยู่แล้วถอยกระเถิบไปให้ ส่วนอีกภาวะหนึ่ง ก็คือ การพิมพ์ทับลงไปบนอักขระเก่า ที่ให้ของเก่าหายไป ถ้าต้องการให้อยู่ในภาวะแทรก ก็กดแป้น Insert ถ้าต้องการพิมพ์ทับ ก็กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you move for her, please?ขอโทษทีนะครับ ช่วยกระเถิบให้เธอหน่อยได้ไหมครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระเถิบ
Back to top