ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระหึ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระหึ่ม*, -กระหึ่ม-

กระหึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหึม (v.) reverberate See also: echo, re-echo, resound, vibrate Syn. กระหึ่ม Ops. ค่อย, เบา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระหึ่ม
Back to top